#認識我們的...
貝雷議會主席九龍第9海童軍旅 禤家浩, Henry HUEN

採訪:黃兆芬

答: 當初加入童軍因為朋友話童軍好多户外活動,而正好有一個公開旅國招募成員,就同一班朋友一齊報名參加童軍支部。
答: 參加童軍之後,最有得益係團隊合作方面嘅領力得以提升,因為係童軍上沒有一個活動或技能係可以自己一個人完成,跟不同人合作,磨合嘅過程有喜有悲,過程中學到的東西一生難忘,例如在營藝訓練中,每一個隊員都是重要的一員,各施其職,決一不可。其次係遠足,露營,繩結各方面嘅童軍技能。這些技能可以令到我們在童軍各個支部考取不同的獎章。
答: 最深刻嘅一次考驗係我考榮譽童軍時候,探險金帶行80公里嘅時候。我地一行4人行大嶼山。所謂最深刻係因為組織時候嘅困難,大家有不同嘅工作同學業要兼顧,再抽4日出來,真係十分困難,經過商量一段長時間我地先可以出行。但過程都唔係想像中咁順利,當中要趕check point,做事工,水源不足等等嘅情況發生,但慶幸最後問題都足以解決。最難忘嘅係因為要趕check point我地有一日,孭住個背囊跑足一個6公里遠嘅check point,最終當日先可以準時到達。
答: 深資童軍支部為青少年成員提供了一個承上啟下的平台。在 成年人領導下,青少年成員由少年階段步入成年階段,他們會透過自務和自 治的方法去探索成年人的世界。 深資童軍是以自務自治的方式來進行整個深資童軍生涯的活動 自務是指成員按照該旅團的需要自行計劃深資童軍團行事曆,積 極參與訓練、服務及各類型比賽,使之具備組織能力,能擔當 成年人角色。 自治為透過民主選舉制度並根據童軍運動原則,以執行委員會 模式自行管理及發展團務。 領袖作為成員的楷模,須定時給予執行委員會成員及其他工作 小組成員指導。有關引導工作包括活動前的計劃建議及活動後 的解說及檢討。惟領袖需給予成員執行計劃的自由度,以發展 成員之領導能力為目標。
答: 貝雷議會是一個青年參與決策的平台,推廣自治自務精神,連繫本地域各深資童軍,使其  於個人成長中能擴闊視野、增廣見聞。    議會由本地域深資童軍組委員及有經驗的領袖安排有系統的訓練,使成員透過參與不  同單位會議、策劃及推行支部活動、培訓並成為具代表性的青少年,從而建立自信、勇於嘗試及承擔作為未來領袖。
答: 貝雷議會嘅組成係一名主席 2名副主席 1名秘書,財政及不同委員所組成。 議會的常務會議須於約每三個月召開一次。會議內主要商討活動及各項深資童軍政策研究。而議會每年9月會舉行周年會議及就職典禮。
答: 成員由區總監提名╱公開招募本地域轄下之深資童軍。每屆議會委員任期為一年,最多可連任兩屆。

" 貝雷議會是一個青年參與決策的平台,推廣自治自務精神,連繫本地域各深資童軍,使其 於個人成長中能擴闊視野、增廣見聞。"

九龍第9海童軍旅 禤家浩, Henry HUEN

答:  貝雷議會在未來希望可以令地域內所有深資童軍認識我們
所以在未來,我們會在議會中舉辦各類型活動,然後邀請9區內不同旅團的童軍負責統籌及參與,令到各個旅團加強交流,以及可以提供一個途徑好讓各位深資童軍可以考取榮譽童軍獎章內的一些項目。

另外我哋的年齡層受眾會由15歲的童軍成員開始,令他們加深對深資童軍的認識,使到成員在深資童軍支部流失不會太高

答:  深資童軍日後的訓練方向,應該會以聯合國可持續發展方向作一個指標。我個人認為深資童軍的訓練應該培養他們在某一個領域上的專長,例如在遠足上,他們完成所有的遠足訓練後可以有一些針對深資童軍的遠足課程好樣他們在技術上有所提升,對未來童軍薪火相傳的目標可以起一個大作用。再者,總會可以舉辦多些不同領域的專業技能訓練給我們的深資童軍,讓大家在童軍中學到的不再只是傳統技能。
答:  疫情下其實好多面對面活動都取消了,例如我地貝雷之前想舉辦嘅營火會,最後因疫情都取消了。現在嘅活動形式多數以網上集會 或者係一日day trip嘅活動舉行,例如2日1夜遠足營就改變左做2日嘅行山,取消了過夜。但係我個人認為雖然活動有8成相似,但始終未能完全體驗完成整個活動/訓練的樂趣。另外都有聽過有旅團利用zoom嘅方法去考繩結,呢啲都係疫情下我地無辦法中嘅其中一個出路,令大家可以凝聚各旅團的深資童軍。

非常感謝九龍第 9海童軍旅禤家浩, Henry HUEN這次接受我們的訪問。

香港童軍總會九龍地域